historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


UWAGA: PRZETARG NA OPRACOWANIE PROJEKTU ROZWOJU DRÓG WODNYCH
/ 2010-05-11 /


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ ZAINTERESOWANIA (USŁUGI KONSULTANTA)

 

10.05.201008:56

 

 

 

 

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Infrastruktury
Trzeci Projekt Utrzymania i Rehabilitacji Dróg
Pożyczka nr 7384-POL
 
USŁUGI KONSULTINGOWE:
 
Opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury projektu Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce
 
 
Rzeczpospolita Polska otrzymała od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju pożyczkę nr 7384-POL i zamierza przeznaczyć część tych środków na sfinansowanie usług konsultingowych: Opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury Programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce.
 
Zakres usług obejmuje wykonanie następujących zadań przez Konsultanta:
 
1.     Analiza i ocena funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego w Polsce;
- Analiza aktualnego stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce,
- Analiza efektywności administrowania oraz finansowania infrastruktury śródlądowych dróg wodnych w Polsce na tle innych krajów europejskich,
- Analiza i ocena funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Polsce,
- Charakterystyka rynku przewozu ładunków i pasażerów żeglugą śródlądową wraz z prognozą popytu,
- Uwarunkowania międzynarodowe – analiza miejsca infrastruktury polskich śródlądowych dróg wodnych w sieci europejskich dróg wodnych,
- Analiza działań w dziedzinie utrzymania i rozwoju sieci śródlądowych dróg wodnych, jako element poprawy gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce. Żegluga śródlądowa, jako proekologiczna gałąź transportu.
 
2.     Turystyka wodna w Polsce
- Określenie i analiza potrzeb, możliwości i kierunków rozwoju turystyki wodnej w Polsce.
 
3.     Opracowanie Programu wieloletniego przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych w Polsce, określonych w obowiązującej klasyfikacji do roku 2027. Analiza możliwości włączenia żeglugi śródlądowej do intermodalnego systemu transportowego.
      - Przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych,
- Zaproponowanie projektu założeń programu wieloletniego oraz propozycji programu wieloletniego pod nazwą: „Przywrócenie parametrów eksploatacyjnych określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych do roku 2027”,
- Analiza dotycząca możliwości włączenia żeglugi śródlądowej do intermodalnego systemu transportowego.
 
4.     Opracowanie Programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych do roku 2047
- Rozwój i dostosowanie sieci polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych
Planowany okres rozpoczęcia usług: czerwiec 2010 r. Planowany termin zakończenia usług luty 2011 r.
 
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza niniejszym kwalifikujących się Konsultantów do zgłoszenia zainteresowania wykonywaniem wyżej wymienionych usług. Zainteresowani Konsultanci  proszeni są o dostarczenie informacji potwierdzających, że posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania usług:
1. Doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług w latach 2005 – 2010  w tym ze wskazaniem liczby i zakresu tematycznego podobnych zadań zrealizowanych w sektorze infrastruktury transportu, w szczególności transportu wodnego śródlądowego
2. Kwalifikacje personelu kluczowego wyznaczonego do wykonywania usług (informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu osób jakie zostaną wyznaczone do wykonania usług) oraz udział ekspertów krajowych
4. Referencje z lat 2005-2010, wskazujące na rzetelne realizowanie usług zlecanych w zakresie podobnym do przedstawionego powyżej zakresu usług
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i możliwości prawidłowej realizacji usług przez Konsultanta.
Konsultanci mogą się łączyć w celu podniesienia kwalifikacji do wykonywania usług.
Konsultant zostanie wybrany według Metody Wyboru na Podstawie Kwalifikacji Konsultantów – Selection based on the Consultants’ Qualifications (CQS), zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych Banku Światowego: „Wybór i Zatrudnianie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego”, z maja 2004 r., zm. 1 października 2006 r.
 
Zainteresowani Konsultanci mogą uzyskać dalsze informacje pod adresem wskazanym poniżej w godzinach od 9.00 do 14.00.
Osoba do kontaktu: Pan Przemysław Daca - Główny Specjalista
Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 022 630 13 88
fax 022 630 15 49
 
Zgłoszenia zainteresowania należy przesłać na poniższy adres:
Pani Dorota Lost-Siemińska
Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa,
 faks: (22) 630 15 49
 
do dnia 24 maja.2010 r. do godz. 16.00

W przypadku dostarczenia zgłoszenia faksem, wymagane jest doręczenia również oryginału podpisanego zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

http://www.mi.gov.pl/2-48240d5d22fc1-1792587-p_1.htm 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH