historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Posiedzenie Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej 26.10.2012r.
/ 2012-10-30 /


Dnia 26 października 2012 roku odbyło się w Bydgoszczy wyjazdowe posiedzenie Rady d/s Promocji Żeglugi Śródlądowej działającej jako organ opiniodawczo - doradczy przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Na obrady zaproszono p. Annę Wypych-Namiotko - Podsekretarza stanu w MTBiGM oraz p. Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Program posiedzenia przewidywał wystąpienia oboje wiceministrów na temat planów rozwojowych i podejmowanych działań w sferze dróg wodnych i żeglugi. W dyskusji, jaka się wywiązała po obu wystąpieniach, członkowie Rady przedstawiali uwagi i poglądy swoich środowisk na planowane zmiany organizacyjne w resorcie środowiska. Wobec tego, że niektóre zagadnienia wymagają dalszych rozmów i wymiany poglądów ustalono, że kilka następnych posiedzeń Rady będzie tej tematyce poświęcone.

 

Rada zaopiniowała też pozytywnie dwa wnioski armatorów śródlądowych o kredyt preferencyjny, a także wysłuchała wstępnego sprawozdania w sprawie wyników resortowej kontroli dotychczasowej działalności Rady. 

 

Podsumowując bydgoskie posiedzenie należy stwierdzić, że było to pierwsze i bardzo owocne spotkanie z udziałem szefów najważniejszych dla żeglugi śródlądowej resortów, co dobrze rokuje na przyszłość. W dalszych planach prac Rady są zagadnienia związane ze szkolnictwem zawodowym i kadrami, co jest szczególnie ważne wobec rozpoczęcia w CKR i Komisji Europejskiej prac mających na celu uchwalenie dyrektywy dotyczącej programów szkoleniowych i kadr w żegludze śródlądowej.  

 

Jerzy Hopfer
kpt.

Przewodniczący Rady


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH