historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Wspólne standardy w kwalifikacjach zawodowych w żegludze śródlądowej
/ 2019-09-26 /


 

DECYZJA RADY 

 

Niniejszy wniosek dotyczy decyzji określającej stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na kolejnym posiedzeniu Europejskiego Komitetu Opracowania Wspólnych Standardów w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej (CESNI), które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r., oraz na sesji plenarnej Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR), w związku z przyjęciem standardów ustanawiających wzory stosowane w dziedzinie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

 

W 2015 r.  ustanowiono Europejski Komitet Opracowania Wspólnych Standardów w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej (fr. Comité Européen pour l’élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure – CESNI).

Jego prace obejmują:

(i) przyjmowanie standardów technicznych w różnych obszarach, zwłaszcza dotyczących statków, technologii informacyjnej i załóg;

(ii) jednolitą wykładnię przedmiotowych standardów i odnośnych procedur; a także

(iii) rozpatrywanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska lub innych aspektów żeglugi.

 

W skład CESNI wchodzą eksperci reprezentujący państwa członkowskie CKŻR i UE. Każde państwo członkowskie reprezentowane w CESNI dysponuje jednym głosem. UE nie jest członkiem CESNI, ale może uczestniczyć w jego pracach bez prawa głosu, wraz z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarach wchodzących w zakres kompetencji CESNI. 

 

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do dnia 17 stycznia 2022 r.

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0607ae46-9d72-11e9-9d01-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH